Niszczenie Dokumentów

Profesjonalna i skuteczna utylizacja

Dokumentacja, która z różnych przyczyn nie jest już potrzebna w archiwum firmy, zostaje poddana profesjonalnej utylizacji. W procesie niszczenia dokumentów niezwykle istotne jest to, by przebiegał on zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Aktualnie obowiązującą normą w tym względzie jest norma DIN 66399, która ściśle określa stopień tajności dokumentów, a co za tym idzie, wielkość ścinków, na jakie zostaną pocięte akta papierowe czy różnego rodzaju nośniki.

Bezpiecznie, trwale i zgodnie z przepisami

Protokół przekazania dokumentacji

Aby móc rozpocząć proces niszczenia akt, należy sporządzić protokół potwierdzający ich odbiór od klienta. Przeznaczoną do zniszczenia dokumentację umieszczamy w specjalnych workach archiwistycznych i zawozimy do niszczarni.

Tylko upoważnione osoby

W procesie utylizacji dokumentów bardzo ważne jest bezpieczeństwo.
Dlatego dostęp do akt przeznaczonych do zniszczenia mają tylko osoby upoważnione, które zobowiązane są do bezwzględnego zachowania tajemnicy. Gwarantuje to zapobieganie wyciekom istotnych danych.

Certyfikat zniszczenia

Każdorazowo po dokonanym procesie utylizowania kartoteki wystawiamy naszym Klientom protokół zniszczenia. Stanowi on główny dowód likwidacji akt, które z różnych powodów zostały wyłączone z archiwum.

Zniszczenie i co dalej?

Zagospodarowanie pozostałości po zniszczonych dokumentach

Niszczenie teczek z dokumentacją to proces, który uniemożliwia osobom postronnym dostęp do zawartych w papierach informacji. Jednak nie oznacza to jeszcze nieodwracalnego unicestwienia przeznaczonych do likwidacji akt.

Pozostawiamy Państwu możliwość wyboru w kwestii zagospodarowania tego, co pozostało po niszczeniu. Fragmenty dokumentów mogą zostać:

  • dowiezione do Państwa firmy, by mogli je Państwo zutylizować we własnym zakresie;
  • powierzone podmiotowi, który zajmie się ich trwałą utylizacją;
  • poddane procesowi recyklingu.